Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti (KAZU) je bilo ustanovljeno 2. 6. 2017 z namenom spodbujati in pospeševati ustvarjalno sodelovanje koroških doktorjev znanosti in vrhunskih umetnikov. S tem se bo okrepil njihov prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem.

Za doseganje ciljev bo KAZU promoviral znanstvene in druge dosežke svojih članov med prebivalstvom in mladimi na Koroškem; nudil pomoč pri pridobivanju in izvajanju projektov ter pri reševanju dilem in problemov, ki so pomembni za razvoj regije; organiziral predavanja svojih članov in vabljenih strokovnjakov, organiziral in so-organiziral konference, simpozije ipd.; sodeloval z gospodarstvom, zavodi, društvi na Koroškem; omogočil predstavitev raziskovalne in znanstvene dejavnosti mladih doktorjev znanosti v domačem okolju; izdajal zbornike, monografije ipd.

Člani KAZU bodo povezani in bodo vplivali na napredek Koroške ter s tem prispevali k prepoznavnosti in k razvoju koroške regije in posledično h kreiranju novih razvojnih priložnosti v njej.

Društvo KAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem. Namen društva je, da:

 • razpravlja o aktualnih in temeljnih vprašanjih znanosti in umetnosti;
 • sodeluje pri oblikovanju regionalne razvojne politike na Koroškem in oblikuje ter uveljavlja njene skupne cilje;
 • soustvarja možnosti za znanstvenoraziskovalno in umetniško delo svojih članov;
 • krepi ugled in prepoznavnost društva doma in širše.

 

Glavna nepridobitna dejavnost društva je prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem. Ostale nepridobitne dejavnosti in naloge društva so:

 • organizira in soorganizira znanstvene simpozije, delavnice in konference na področju znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti na Koroškem;
 • izdaja znanstvena dela, zbornike, poročila, biografije in bibliografije;
 • izdaja monografije svojih članov;
 • sodeluje pri in izvaja dejavnosti produkcije in distribucije filmov, videofilmov in televizijskih oddaj;
 • organizira znanstvena posvetovanja, forume, predavanja, ekskurzije in umetniške razstave;
 • sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami, zavodi in gospodarskimi subjekti;
 • izvaja in opravlja raziskovalno, razvojno, svetovalno in umetniško dejavnost;
 • izvaja aktivnosti promocije znanosti in umetnosti;
 • izdaja knjige;
 • izdaja revije in drugo periodiko;
 • izvaja drugo založništvo;
 • producira filme, video filme in televizijske oddaje;
 • izvaja post produkcijsko dejavnost pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj;
 • izvaja distribucijo filmov, video filmov in televizijskih oddaj;
 • izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije;
 • izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
 • izvaja oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo;
 • izvaja fotografsko dejavnost;
 • izvaja drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
 • organizira razstave, sejme in srečanja;
 • izvaja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
 • izvaja drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
 • izvaja dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.

 

Društvo KAZU lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, povezane z namenom in cilji društva, kot dopolnilne dejavnosti nepridobitne dejavnosti, opravljajo se lahko le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti društva. Pridobitne dejavnosti bo opravljalo društvo v skladu s pogoji, ki jih za posamezno dejavnost določa zakon.